Ceza Hukuku (Criminal Law)

  • Genel Hükümler
  • Özel Hükümler

CEZA HUKUKU

Ülkemizde yaptırım yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürütülmektedir.
Türk Ceza Kanunu yaptırımları tayin ederken , Ceza Muhakemesi Kanunu ise muhakemenin yöntemini
ve işlemlerinin nasıl olacağını tayin eder. Ceza meselelerine ilişkin olarak hukuk büromuz; Şikayet
dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, polis veya jandarma ve Savcılıkta gerekli işlemlerin yapılmasında
hizmet vermektedir.

Topluluğun rahatlığını ve sulhunu bozmak üzere gözdağı veren fiil ve vaziyetler cürüm(suç) olarak
isimlendirilmektedir.Ceza tüzesinin hususunu teşkil eden cürüm(suç) öğesi, ceza tüzesinin engellediği ve
farklı bir şahsın kazancına zarar veren eylemlerdir.Ceza tüzesinin hususunu teşkil eden ceza(müeyyide)
ise; cürüm mukabilinde ilerisi için düşünülen yaptırımlardır.Cürümleri açıklayan ve cürümlerin işlenmesi
bedeli olarak ilerisi için düşünülen cezaları ve bu cezaların ne şekilde tatbik edileceğini belirten tüze
branşı Ceza Hukuku’dur ve aynı zamanda suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret
bulunduğunu, bu eylem ve davranışlarda bulunanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacağını belirten
kurallardan oluşmuş kamu hukuku dalıdır.


Ayrıca, cürüm ve yaptırımlara bağlı esaslar başlığı altında:
Cürüm ve müeyyide unsuru, suçsuzluk Karinesi, yasaya ters kanıtlardan yararlanılamayacağı,
masuliyetin kişiselliği, Anlaşmadan meydana gelen bir mükellefiyetin gerçekleştirilmemesi nedeniyle
şahısın hürriyetinden yoksun bırakılamayacağı, vefat müeyyidesi ve el koyma yaptırımının
uygulanmayacağı, yönetimin şahıs özgürlüğünü sınırlayıcı cezalarda bulunamayacağı vb. tertip
edilmiştir.Beynelmilel yaptırım meclisinden yana olmanın doğurmuş olduğu mükellefiyetlerden farklı bir
nedenle herhangi bir görünüşte tebaanın bigane memlekete verilemeyeceği konuları düzenlenmiştir.
Ceza kanununun ana temeli Anayasadır. Anayasa da ceza kanununa bağlı pek çok karar vardır. Esas ve
en mühim karar 38. maddededir. Bu hukuk alanının yaptırım(ceza) görevinin yanında vaki(koruyucu)
görevi de vardır. Ceza yasasının ilk öğesinde ise yasanın hedefi tertip edilmiştir.Ceza Hukukunun
öncelikli görevi cemiyette sulhu sağlamaktır. Kişiler arasında oluşan ilişkileri derlemektedir. Diğer
hedeflerinden bazıları ise şunlardır; Şahıs hüküm ve hürriyetlerini korumak , halkın uyum ve emniyetini
sağlamak , tüze erkin topluluğunu korumak, halk sıhhatini ve etrafı korumak, topluluğun sulhunü temin
etmek, cürüm yaratmayı takaddüm etmek vb. Ceza Hukukunda bu hedefe erişmek için ceza
kanunlarıdan yararlanılır.

 Ceza kanunları bireyin hüküm ve hürriyetlerine karışan cezalar
barındırmaktadır. Suça intikal eden kişiye yaptırım uygulanması ile yaptırımın herkese açık(genel) ve
özel karşı koyma amacı gerçekleşir. Suça intikal eden kişiye yaptırım uygulanması ile başka şahısların
bundan ders alarak suç işlemekten geri durması sağlanır. Bunun sağlanmasına yaptırımın genel
önleme hedefi denir. Suçu işleyeni hapishanede tutarak bir daha suça intikal etmesine takaddüm etmek,
suçu işleyeni düzeltmek ise yaptırımın özel önleme hedefidir. Ceza Hukuku “Genel hükümler” ve “Özel
hükümler” şeklinde ikiye ayrılarak incelenmektedir. Genel hükümler, ortaya çıkan zarar ile suçu işleyenin
davranışı arasındaki bağlantı olarak tanımlanabilen illiyet bağı, ceza kanunlarının mekan,zaman ve
şahısa göre uygulanması, cürümün maddi öğesi(devinim ve sonuç), tüze uygunluk sebepleri, kanunilik
ilkesi, cürümün tinsel öğesi(kasıt, kısaltma, nesnel mesuliyet), girişim, nakısayı ortadan kaldıran
durumlar(yasal müdafaa, yoksulluk durumu) incelenen başlıca konulardır. Ceza hukukunun “öznel
hükümler” bölümünde ise az çok Türk Ceza Kanununun düzeneği izlenerek, bu mevzuda düzenlenen
cürümler incelenir. Kıyım, muhacir kaçakçılığı, cinsî tecavüz, cinsî taciz, muharebeye kışkırtma, uydurma
şahitlik, bühtan, taksirli batkı, hengâmeye sebep olmak, devletin hâkimiyet nişanlarını aşağılama, şahısı
özgürlükten yoksun bırakma, itimatı zararlı kullanma, Kanuniesasiyi ihlal, silahlı başkaldırı, silahlı teşkilat,
cürüm işlemek maksadıyla teşkilat kurma, insan öldürme, ikametgâh ayrıcalığına zarar verme, askeri
itaatsizliğe özendirme, sahtecilik bu cürümlerden bazılarıdır.


Son olarak Ceza Hukuku ile ilgili şu bilgiler önemlidir: Topluma ilişkin hayatta ortaya çıkan zarar verme
durumlarında en son tatbik edilecek olan tüze branşıdır. Topluma ilişkin hayatta meydana gelen tüm
tüzeye ters durumlarda müeyyide yaptırımı tatbik edilmez. Misal kusur oluşturan fiiller tüzeye ters
olmasına mukabil bu tarz tüzeye uymayan durumlarda müeyyide değil İnzibati yaptırımlar(emniyet
önlemleri vb.) tadbik edilmektedir. Müeyyide tüzesi günümüzde hümanist esaslara dayandırılmaktadır.
Hakikaten, suçlu gösterilen kişi kim olursa olsun, suçlu olduğu bir mahkeme sonucuyla kanıtlanana,
ispatlanana kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Müeyyide Tüzesinin şu anki yaşamımızdaki hedefi topluluk
hayatı yönünden mühim değerleri müdafaa etmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ise cürüm işlenmesi
yönünde tedbir almak, hedefiyle yapmaya çalışılır. Umumi tedbir alma(genel önleme) dendiğinde intikal
etmesi icap eden, cürüm işleyen şahısa yaptırım uygulanmasıyla, başka kişilere yönelik oluşan ders
verme etkisidir. Özel önleme(hususi tedbir alma) ise bir yandan suç işleyen şahısın hapishanede tutsak

edilerek yeniden cürüm işlemesine, başka bir taraftan da mucrim kişiyi düzeltme ve tekrar içtimaileşerek
yeniden cürüm işlemesine engel olmayı amaçlar.