Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku (Real Estate Law)


 • Yabancı Yatırım Danışmanlığı
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Tapu işlemleri
 • Kiralama  sözleşmeleri
 • Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
 • Alım – Satım  sözleşmeleri
 • Yabancıların mülk  edinmesi

GAYRİMENKUL HUKUKU
Türkiye’de hızlı bir şekilde yol kateden gayrimenkul alanı bu hızlı ilerleme ile birlikte ortaya çıkarmış olduğu problemlerde de, her daim bu alanda en çok göze çarpan sektör olmuştur. Güvenli liman olarak da isimlendirilen bu alanda, Erdal Alkan Hukuk Bürosu avukatlarımız tarafından, alana ait bu idrakı muhafaza edecek ve geri edinecek biçimde hizmet verilmektedir.

Bütün taşınamayan(gayrimenkul) işlemlerde, taraflara ait olan hakları kanunlar içinde değerlendiren tüze vahitine, taşınmaz yani gayrimenkul hukuku denilmektedir. Gayrimenkul Hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitabında tertip edilen eşya tüzesinin ihatalı bir bölümünü inşa eder. Bir diğer ismi
olan taşınmaz tabiri veya gayrimenkul tabiri çevresinde meydana gelen bir tüze sahasıdır. Üzerinde konuşulan eşya tüzesi alanı ortaya çıkan ihtilaf ve geçimsizliklerin Eşya hukuku söz konusu olduğunda, meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların geniş bir bölümü, gayrimenkul tüzesi etrafında çözüme
ulaştırılmaktadır. Gayrimenkul hukuku önemli çapta ayrıntı ve ayrıcalıklardan meydana gelen , mühim bir ölçüde ihatalı ve mücbir bir tüze alanıdır. Bir bilirkişi ya da müşavirlik yardımına başvurmadan davranışta bulunmak, gayrimenkul davaları ile ilgili, karşı karşıya gelen kişiler için büyük güçlükler
meydana getirebilecek bir tutum olur. Bunun yanında gayrimenkul hukukunu bütün ayrıntısı ile her yönünden kavrayabilmek amacını gerçekleştirmek için bu tüze alanını bir çok değişik yönden tetkik etmek gerekir.


Gayrimenkul Hukukunun ilgilendiği alanlar şöyle sıralanabilir:

 • · Dava vekilliği hizmetleri
 • · İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar
 • · İstirdat Davası Niteliği
 • · Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi
 • · Tapunun Tescili ve İptali Konusunda Dava

· Ecrimisil (3. Kişilerce İşgal)
· Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık
Gayrimenkul Hukukunda Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Noktası alanları başta olmak üzere Gayrimenkul Hukukunun ilgilendiği başka alanlarda mevcuttur.
Gayrimenkul hukukunun temeline bakıldığında eşya tüzesinin bir alt kolu olma vasfının bulunduğu görülür. Aynı zamanda Türkiye’de eşya tüzesine bağlı zıtlıkların önemli bir kısmınının, çözüme ulaştırıldığı bir tüze alanı olarak bilinir. Gayrimenkul terimi kullanıldığı vakit bahsi geçen taşınmaz
değerler, saha, apartman, konut, yapı, arazi ve benzeridir. Gayrimenkul hukuku alanında belirli tanımlama ve izahlar öne çıkmakta ve bu tüze kolunun zeminini meydana getirmektedir. Gayrimenkul (taşınmaz) hukuku, büyük bir alanı içine almakla beraber ,bunların içinde kamulaştırmaya bağlı vaziyetler, kira akitlerinde meydana gelen problemler ve tapu muameleleri ile alakalı meydana gelen problemler de bulunur. Bu gibi vaziyetlerde tarafların nasıl bir sistemle hareket etmelerini icap eden ve vetirenin nasıl devam edeceği de kanunlar ile beraber değerlendirilir. Fakat malesef bu meselede de
yanlış, doğru olmayan bir biçimde davranış gösteriliyor.


Gayrimenkul hukukuna daha ayrıntılı bakılacak olunursa, Gayrimenkul hukukunda “parselasyon” ifadesi genellikle sarf edilen mühim bir ifadedir. Bu ifadenin tanımı taşınmaz (gayrimenkul) malları ayırma işlemidir. Parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi içtimaiyet İhtimamlarına verilen
alanlardan herhangi bir tanesini İhtiva edecek biçimde yapılır. Parselasyon muamelelerinin sağlamış olduğu destekle tasarı çerçevesi etrafında bulunan fakat tertibi edilmeyen araziler biçimlenmiş olur. Parselasyon işlemleri, tasarı çerçevesi içerisinde yer alan ve daha yapılaşma hakkında düzenleme yapılmamış yerlerin şekillendirilme imkanını gerçekleştirmektedir. Başka bir deyişle, olmamış durumdaki sahaların bayındırlık parseline dönüştürülmesi vetiresinde gerçekleştirilen inzibati faaliyetler serisidir.


Parselasyon işlemi, kadastro parselinin bayındırlık parseline çevrilmesi vetiresini ifade eder. İmar lanlarının ve parselasyonunun amacı kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi biçimiyle, düzenli, sağlıklı ve bedii bir kentleşmenin hazırlanmasıdır. Son olarak gayrimenkul yani taşınmaz hukuku ile ilgili değinilmesi gereken konulardan bir tanesi de bu davalarla ilgilenen, bu davalara giren gayrimenkul avukatlarıdır. Avukat veya gayrimenkul avukatı, inzibati bölümde veya yargısal bölümde müdafaa görevini gerçekleştiren mahkemenin müessis bir elemanıdır. Türkiye’de avukatlık mesleği yerine getirmenin yol göstericiliğinde istisaslaşmaktadır. Türkiye’de avukat, her türlü dava veya işi takip etme salahiyetine sahiptir. Legal olarak herhangi bir alan belirleyip o alanda mesleği yerine getirme mecburiyeti bulunmamaktadır. Ama özellikle büyük şehirlerde uygulama uzmanlaşmaya doğru çevirmektedir. Bu sebeple yargısal görev etrafında halkın isimlendirmesiyle gayrimenkul ile ilgili davalara bakan meslektaşlara gayrimenkul avukatı tabiri kullanılmaktadır. faaliyetteki yasalara uygun olarak, ceza avukatı ile sanığın temsil edilmesi gereken bazı ceza davaları dışında, diğer hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gayrimenkul (taşınmaz) davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. İki tarafta davalarını kendileri açarak takipte bulunabilir. Fakat, taşınmaz davaları birçok yöntem boyutu olan davalardır. Tarafların yapacağı en küçük yöntem yanlışlığı davanın usulden kaybedilmesine sebep olabilir.
Taşınmaz davalarının ehemmiyeti sebebi sebebi ile bir mütehassıs hukukçu aracılığıyla davanın takip edilmesi tarafların yapacağı ihtimal olan yanlışları ortadan kaldıracaktır.